Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού για τα Πρότυπα Εργαστήρια Επεξεργασίας Ξύλου και Κατασκευής Επίπλων- ΜΤΕΕΚ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
Τίτλος:
Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού για τα Πρότυπα Εργαστήρια Επεξεργασίας Ξύλου και Κατασκευής Επίπλων- ΜΤΕΕΚ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
EKT12/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η αγορά σύγχρονου εξοπλισμού για τα Πρότυπα Εργαστήρια Επεξεργασίας Ξύλου και Κατασκευής Επίπλων στις ΤΕΣΕΚ Λεμεσού Α’ και Λάρνακας. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια προϊόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα Προσφοράς και Συμμόρφωσης (ΕΝΤΥΠΟ 1).
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
42000000-Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων
42600000-Εργαλειομηχανές
42621000-Τόρνοι
42620000-Τόρνοι, τρυπάνια και φρέζες
44000000-Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές)
31000000-Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
120.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
19/11/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
29/10/2021 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
19/11/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
5
Όνομα τμήματος(1)
5 Axis Wood CNC
Όνομα τμήματος(2)
CNC Router
Όνομα τμήματος(3)
Μηχάνημα χάραξης/κοπής με τεχνολογία Laser
Όνομα τμήματος(4)
Virtual reality Headset
Όνομα τμήματος(5)
CNC Wood Milling and Lathe Center (4 AXIS MACHINE)
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
5
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/10/2021 11:02
Ημερομηνία ανάθεσης: