Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Συναρμολόγηση και Τοποθέτηση Ξύλινης Κινητής Επίπλωσης για τις Ανάγκες των Νοσηλευτηρίων του Ο.Κ.Υπ.Υ.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Συναρμολόγηση και Τοποθέτηση Ξύλινης Κινητής Επίπλωσης για τις Ανάγκες των Νοσηλευτηρίων του Ο.Κ.Υπ.Υ.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΓΤ 202/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Συναρμολόγηση και Τοποθέτηση Ξύλινης Κινητής Επίπλωσης για τις Ανάγκες των Νοσηλευτηρίων του Ο.Κ.Υπ.Υ.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
39000000-Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
39120000-Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες
39130000-Έπιπλα γραφείων
39150000-Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
210.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/09/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
14/09/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
06/09/2021 13:06
Ημερομηνία ανάθεσης: