Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υπολογιστή Δικανικού Εργαστηρίου και Tableau Forensic Kits
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υπολογιστή Δικανικού Εργαστηρίου και Tableau Forensic Kits
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΑΨΑ 18/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υπολογιστή Δικανικού Εργαστηρίου και Tableau Forensic Kits
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
30230000-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30200000-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
48900000-Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
40.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
04/10/2021 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
17/09/2021 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
04/10/2021 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/09/2021 16:34
Ημερομηνία ανάθεσης: