Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Αρ. Διαγ. 21.088.Ε.ΗΜΥ - Προμήθεια, Εγκατάσταση και 10ετη Συντήρηση Ανελκυστήρα Αντικειμένων στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου Πάφου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τίτλος:
Αρ. Διαγ. 21.088.Ε.ΗΜΥ - Προμήθεια, Εγκατάσταση και 10ετη Συντήρηση Ανελκυστήρα Αντικειμένων στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου Πάφου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αρ. Διαγ. 21.088.Ε.ΗΜΥ - Προμήθεια, Εγκατάσταση και 10ετη Συντήρηση Ανελκυστήρα Αντικειμένων στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου Πάφου
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45313100-Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
19.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/10/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
11/10/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/10/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
13/09/2021 13:41
Ημερομηνία ανάθεσης: