Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΤΥΠ2021/039/Α/Β - Ανοικτός Διαγωνισμός για Ανανέωση της Συνδρομής/Συντήρησης των Λογισμικών Προϊόντων ORACLE για το Σύστημα Διαχείρισης Φόρων του Τμήματος Φορολογίας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Τίτλος:
ΤΥΠ2021/039/Α/Β - Ανοικτός Διαγωνισμός για Ανανέωση της Συνδρομής/Συντήρησης των Λογισμικών Προϊόντων ORACLE για το Σύστημα Διαχείρισης Φόρων του Τμήματος Φορολογίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΤΥΠ2021/039/Α/Β
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ανανέωση της Συνδρομής/Συντήρησης των Λογισμικών Προϊόντων ORACLE για το Σύστημα Διαχείρισης Φόρων του Τμήματος Φορολογίας
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/10/2021 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
29/09/2021 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/10/2021 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
14/09/2021 12:37
Ημερομηνία ανάθεσης: