Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ενεργειακή Αναβάθμιση επτά κτιρίων του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «STRATENERGY» του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τίτλος:
Ενεργειακή Αναβάθμιση επτά κτιρίων του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «STRATENERGY» του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
YEEB/YE/02/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το έργο αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Αγίου Δομετίου, του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Αθηένου, του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Γεροσκήπου, του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Σωτήρας, του κτιρίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας, του κτιρίου του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και του κτιρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού. Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, τα κυριότερα είδη επεμβάσεων που θα υλοποιηθούν και ανάλογα με το κτίριο είναι θερμομόνωση οροφής, θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45310000-Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45320000-Εργασίες μόνωσης
45350000-Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.686.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/01/2022 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
23/12/2021 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/01/2022 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
7
Όνομα τμήματος(1)
Έργο 1:Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Αγίου Δομετίου
Όνομα τμήματος(2)
Έργο 2:Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Αθηένου.
Όνομα τμήματος(3)
Έργο 3:Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Γεροσκήπου
Όνομα τμήματος(4)
Έργο 4:Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού - Αμαθούντας
Όνομα τμήματος(5)
Έργο 5:Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Σωτήρας
Όνομα τμήματος(6)
Έργο 6:Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στη Λεμεσό
Όνομα τμήματος(7)
Έργο 7:Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
7
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/11/2021 11:36
Ημερομηνία ανάθεσης: