Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΝ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΟΥ ΧΩΡΟΥ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πάφου
Τίτλος:
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΝ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΟΥ ΧΩΡΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
57/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΝ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΟΥ ΧΩΡΟΥ
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000 CY
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
360.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/10/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
15/10/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/10/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/10/2021 10:35
Ημερομηνία ανάθεσης: