Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 191/2021 - Turnkey contract for Moni Power Station Dismantling and Associated Works
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
191/2021 - Turnkey contract for Moni Power Station Dismantling and Associated Works
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
191/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
The Electricity Authority of Cyprus (EAC) invites Tenders for the dismantling/demolition of the thermal generating plant at Moni Power Station (MPS) The major items for dismantling/demolishing includes for: i. The six (6) x30 MW steam/heavy fuel oil-fired turbine/boiler generating units and all their ancillary equipment including all pipework ii. The six (6) chimneys iii. The Turbine Hall and Turbine Annex iv. The Administration Building v. The 66/132KV Switchyard
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45111000-Εργασίες κατεδάφισης, διευθέτησης και εκκαθάρισης εργοταξίου
45111300-Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης
45262660-Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/03/2022 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/02/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
09/03/2022 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
06/10/2021 14:01
Ημερομηνία ανάθεσης: