Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΤΥΠ2021/046/Α/Α - TENDER FOR THE REFORM OF THE GOVERNMENT’S WEB PRESENCE
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Τίτλος:
ΤΥΠ2021/046/Α/Α - TENDER FOR THE REFORM OF THE GOVERNMENT’S WEB PRESENCE
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΤΥΠ2021/046/Α/Α
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
TENDER FOR THE REFORM OF THE GOVERNMENT’S WEB PRESENCE (ΤΥΠ2021/046/Α/Α)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
48810000-Συστήματα πληροφόρησης
48224000-Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
48783000-Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου
72413000-Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW)
72415000-Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW)
72212224-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επεξεργασίας ιστοσελίδων
72245000-Υπηρεσίες ανάλυσης συστημάτων και προγραμματισμού βάσει συμβολαίου
72253200-Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
72261000-Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.650.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
09/02/2022 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
17/01/2022 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
09/02/2022 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/10/2021 11:06
Ημερομηνία ανάθεσης:
30/08/2022 08:42