Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΤΑΥ 27/2021 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Τίτλος:
ΤΑΥ 27/2021 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΤΑΥ 27/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45230000-Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης
45231110-Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών
45232120-Αρδευτικά έργα
45232121-Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
808.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/11/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
02/11/2021 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/11/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/10/2021 14:53
Ημερομηνία ανάθεσης: