Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορές για την αγορά εξειδικευμένης τροφής θηραμάτων της οικογένειας των φασιανίδων (Alectoris chukar) για τα διάφορα στάδια αναπαραγωγής τους, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Θήρας, για το έτος 2022
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Ταμείο Θήρας
Τίτλος:
Προσφορές για την αγορά εξειδικευμένης τροφής θηραμάτων της οικογένειας των φασιανίδων (Alectoris chukar) για τα διάφορα στάδια αναπαραγωγής τους, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Θήρας, για το έτος 2022
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13.25.006.10.05
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Προσφορές για την αγορά εξειδικευμένης τροφής θηραμάτων της οικογένειας των φασιανίδων (Alectoris chukar) για τα διάφορα στάδια αναπαραγωγής τους, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Θήρας, για το έτος 2022.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
15710000-Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και άλλα ζώα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
160.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
05/11/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
25/10/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/11/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
18/10/2021 12:28
Ημερομηνία ανάθεσης: