Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΘΡYΨΙΑΣ ΜΕ LASER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γ.Τ.265/21
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΘΡYΨΙΑΣ ΜΕ LASER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γ.Τ.265/21
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Γ.Τ.265/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΘΡYΨΙΑΣ ΜΕ LASER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γ.Τ.265/21
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33100000-Ιατρικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
204.100
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
04/11/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
25/10/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
04/11/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/10/2021 19:02
Ημερομηνία ανάθεσης: