Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την αγορά αναλωσίμων για τις ανάγκες των χειρουργικών κλινικών των Νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την αγορά αναλωσίμων για τις ανάγκες των χειρουργικών κλινικών των Νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΓΤ 241/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την αγορά αναλωσίμων για τις ανάγκες των χειρουργικών κλινικών των Νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/11/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
12/11/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/11/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
Είδος 1: Σύστημα Αναρρόφησης κοιλιακής χώρας τραυμάτων, αποστειρωμένο, μίας χρήσης.
Όνομα τμήματος(2)
Είδος 2: Σύστημα παροχέτευσης ανοικτών τραυμάτων χαμηλής – μέτριας πίεσης.
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/10/2021 09:50
Ημερομηνία ανάθεσης: