Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Περιοδική Συντήρηση δρόμων εντός δημοτικών ορίων και Επαρχίας Αμμοχώστου, Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/32/2021/Ε(Α)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τίτλος:
Περιοδική Συντήρηση δρόμων εντός δημοτικών ορίων και Επαρχίας Αμμοχώστου, Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/32/2021/Ε(Α)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΚΠΣ/32/2021/Ε(Α)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το Έργο περιλαμβάνει συνήθεις εργασίες περιοδικής συντήρησης σε τμήματα δρόμων εντός Δημοτικών Ορίων και της Επαρχίας Αμμοχώστου. Η κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό και κατατάσσεται στην Γ' Τάξη.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45233139-Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών
45233141-Εργασίες συντήρησης οδών
45233251-Εργασίες επαναδιάστρωσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.920.700
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
26/11/2021 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/11/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
26/11/2021 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/10/2021 12:17
Ημερομηνία ανάθεσης: