Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια Αντιαναιμικών Σκευασμάτων (Ερυθροποιητίνης) Φ.Υ.Υ 118/2021-ΟΑΥ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια Αντιαναιμικών Σκευασμάτων (Ερυθροποιητίνης) Φ.Υ.Υ 118/2021-ΟΑΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Φ.Υ.Υ 118/2021-ΟΑΥ 13.25.02.02.70
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια Αντιαναιμικών Σκευασμάτων (Ερυθροποιητίνης) Φ.Υ.Υ 118/2021-ΟΑΥ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33621000-Φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
4.170.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/12/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
02/12/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/12/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/11/2021 11:41
Ημερομηνία ανάθεσης:
01/03/2022 10:42