Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 402/2021 - Supply of Instruments for the Continuous and Simultaneous Measurement of Particulate Matter PM2,5 and PM10 in the Atmospheric Air at Dhekelia Power Station
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
402/2021 - Supply of Instruments for the Continuous and Simultaneous Measurement of Particulate Matter PM2,5 and PM10 in the Atmospheric Air at Dhekelia Power Station
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
402/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Supply of Instruments for the Continuous and Simultaneous Measurement of Particulate Matter PM2,5 and PM10 in the Atmospheric Air at Dhekelia Power Station
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38300000-Όργανα μετρήσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
90.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/12/2021 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
13/12/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/12/2021 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
16/11/2021 13:15
Ημερομηνία ανάθεσης: