Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια Pemetrexed, Αρ. Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ. 73/2021 (Υ.Υ και Ο.Α.Υ)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια Pemetrexed, Αρ. Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ. 73/2021 (Υ.Υ και Ο.Α.Υ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Αρ. Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ. 73/2021 (Υ.Υ και Ο.Α.Υ) Αρ.Φακ. Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.100
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια Pemetrexed
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33652100-Αντινεοπλασματικά φάρμακα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
846.450
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/12/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
06/12/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/12/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
17/11/2021 11:25
Ημερομηνία ανάθεσης:
28/02/2022 13:01