Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για Αγορά Συσκευής Παρακολούθησης της Εγκεφαλικής Λειτουργίας (CFM) των Νεογνών, για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΝΑΜ ΙΙΙ Λευκωσίας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για Αγορά Συσκευής Παρακολούθησης της Εγκεφαλικής Λειτουργίας (CFM) των Νεογνών, για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΝΑΜ ΙΙΙ Λευκωσίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Γ.Τ.188/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για Αγορά Συσκευής Παρακολούθησης της Εγκεφαλικής Λειτουργίας (CFM) των Νεογνών, για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΝΑΜ ΙΙΙ Λευκωσίας
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33100000-Ιατρικές συσκευές
33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
46.720
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/12/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
26/11/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
07/12/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
17/11/2021 14:37
Ημερομηνία ανάθεσης: