Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια Sodium Chloride 0,9 τοις εκατό 1000ml ΦΥΥ 107/2021 -ΟΚΥΠΥ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Υγείας
Τίτλος:
Προσφορά για την προμήθεια Sodium Chloride 0,9 τοις εκατό 1000ml ΦΥΥ 107/2021 -ΟΚΥΠΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΦΥΥ 107/2021 -ΟΚΥΠΥ 13.25.02.02.69
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια Sodium Chloride 0,9τοις εκατό 100ml ΦΥΥ 107/2021 -ΟΚΥΠΥ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33621000-Φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
134.400
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
09/12/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
25/11/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
09/12/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
18/11/2021 10:12
Ημερομηνία ανάθεσης:
17/02/2022 09:51