Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Συμφωνία Πλαίσιο για την Αγορά Υπηρεσιών Αρχιτεκτόνων για συλλογή και καταχώρηση δεδομένων σε σχέση με την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος» (04/2022)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τίτλος:
Συμφωνία Πλαίσιο για την Αγορά Υπηρεσιών Αρχιτεκτόνων για συλλογή και καταχώρηση δεδομένων σε σχέση με την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος» (04/2022)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
04/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ως αντικείμενο την Αγορά Υπηρεσιών Αρχιτεκτόνων για συλλογή και καταχώρηση δεδομένων σε σχέση με την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος» του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:
Δ/Ε
Κωδικοί CPV :
71200000-Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/02/2022 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
02/02/2022 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/02/2022 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
11/01/2022 13:38
Ημερομηνία ανάθεσης: