Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 1/2022 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων/γραφείων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 1/2022 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων/γραφείων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
1/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων/γραφείων του Συμβουλίου ως ακολούθως: α) Γραφειακών χώρων ισογείου β) Τουαλέτων γ) Κοινόχρηστων Χώρων δ) Γραφείων Κλάδου Συντήρησης και Λειτουργίας ε) Αποθήκης/χώρου συγκέντρωσης εργατών στ) Αποθήκης στην οδό Γκαίτε 5Α ζ) Καθαρισμός των γραφειακών χώρων του 1ου και 2ου ορόφου όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη ή επιπρόσθετες εργασίες μετά από οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχή.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90910000-Υπηρεσίες καθαρισμού
90911200-Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
90919200-Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
48.600
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/02/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
31/01/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/02/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/01/2022 15:27
Ημερομηνία ανάθεσης:
21/04/2022 10:18