Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΥΚΛΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΟΝΟΥ ΓΡΙ ΓΡΙ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03/2022).
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
Τίτλος:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΥΚΛΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΟΝΟΥ ΓΡΙ ΓΡΙ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03/2022).
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
03/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΟΝΟΥ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΥΚΛΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΟΝΟΥ ΓΡΙ ΓΡΙ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 03/2022).
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Nόμος 11(Ι)/2017 - Συμβάσεις Παραχώρησης (2014/23/EU Concession)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
77700000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αλιεία
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
2.300.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/02/2022 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
01/02/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/02/2022 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/01/2022 12:38
Ημερομηνία ανάθεσης:
02/06/2022 09:43