Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 22.003.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση 22 οχημάτων 4Χ4 παντός εδάφους
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 22.003.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση 22 οχημάτων 4Χ4 παντός εδάφους
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13.25.021.22.003.ΕΠ.ΗΜΥ
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός αρ. 22.003.ΕΠ.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε χρόνια, 22 οχημάτων 4Χ4 παντός εδάφους
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
34113000-Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς
34113200-Οχήματα παντός εδάφους
34110000-Επιβατικά αυτοκίνητα
50112000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
720.400
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/02/2022 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
15/02/2022 23:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/02/2022 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
ΕΙΔΟΣ Α: Προμήθεια και συντήρηση 21 οχημάτων 4Χ4 παντός εδάφους
Όνομα τμήματος(2)
ΕΙΔΟΣ Β: Προμήθεια και συντήρηση 1 οχήματος 4Χ4 παντός εδάφους
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
21/01/2022 09:23
Ημερομηνία ανάθεσης:
21/04/2022 12:40