Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: TENDER FOR PROVIDING SERVICES PRINTING AND SUPPLY OF INSTANT LOTTERY TICKETS
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας
Τίτλος:
TENDER FOR PROVIDING SERVICES PRINTING AND SUPPLY OF INSTANT LOTTERY TICKETS
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΓΛ 5/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
TENDER FOR PROVIDING SERVICES PRINTING AND SUPPLY OF INSTANT LOTTERY TICKETS
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
92350000-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
92351000-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών
92351100-Υπηρεσίες λαχειοφόρου αγοράς
79823000-Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.593.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/03/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
23/02/2022 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/03/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
09/02/2022 15:07
Ημερομηνία ανάθεσης: