Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND 12 YEAR MAINTENANCE OF KODAP FUEL TERMINAL AND ASSOSIATED PIPELINES IN VASSILIKOS CYPRUS-01/2021
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):
20/21
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ)
Τίτλος:
ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND 12 YEAR MAINTENANCE OF KODAP FUEL TERMINAL AND ASSOSIATED PIPELINES IN VASSILIKOS CYPRUS-01/2021
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
01/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND 12 YEAR MAINTENANCE OF KODAP FUEL TERMINAL AND ASSOSIATED PIPELINES IN VASSILIKOS CYPRUS
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45255000-Κατασκευαστικές εργασίες για τη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου
45200000-Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
54.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
19/07/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
06/06/2022 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
19/07/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/03/2022 14:11
Ημερομηνία ανάθεσης: