Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Αγορά υπηρεσιών για έλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων(ERP)-ΓΛ 9/2022
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας
Τίτλος:
Αγορά υπηρεσιών για έλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων(ERP)-ΓΛ 9/2022
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΓΛ9/22
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η Παροχή Υπηρεσιών για α) συγγραφή σεναρίων ελέγχου αποδοχής του συστήματος β) ανάπτυξη σεναρίων ελέγχου τροποποιώντας τα σενάρια ελέγχου του συστήματος που περιέγραψε και έλεγξε η εταιρεία που αναπτύσσει το σύστημα γ) εκτέλεση σεναρίων ελέγχου για αποδοχή του συστήματος και επανεκτέλεση των σεναρίων ελέγχου που θα αποτύχουν, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού, που εντάσσεται στην κατηγορία 72800000.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72800000-Υπηρεσίες ελέγχου και δοκιμών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
334.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/06/2022 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
31/05/2022 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/06/2022 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
16/05/2022 09:58
Ημερομηνία ανάθεσης: