Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 156/2022 - Procurement of IT software systems for the participation of EAC Generation in the Cyprus Competitive Electricity Market
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):
28/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
156/2022 - Procurement of IT software systems for the participation of EAC Generation in the Cyprus Competitive Electricity Market
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
156/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Procurement of IT software systems for the participation of EAC Generation in the Cyprus Competitive Electricity Market
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
48100000-Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους
72262000-Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
72268000-Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
3.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
07/09/2022 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
28/08/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/09/2022 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
25/05/2022 12:51
Ημερομηνία ανάθεσης: