Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης συστημάτων ασφαλείας, συστήματος ανακοινώσεων και συστήματος φωτισμού ελικοδρομίου στη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΠ) στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης συστημάτων ασφαλείας, συστήματος ανακοινώσεων και συστήματος φωτισμού ελικοδρομίου στη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΠ) στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
αρ. 22.007.ΣΣ.ΗΜΥ
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός αρ. 22.007.ΣΣ.ΗΜΥ - Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης συστημάτων ασφαλείας, συστήματος ανακοινώσεων και συστήματος φωτισμού ελικοδρομίου στη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΠ) στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
50000000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50610000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας
50700000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
50710000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
32.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/07/2022 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
18/07/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/07/2022 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/07/2022 14:21
Ημερομηνία ανάθεσης: