Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προσφορά έργου για «Αναβάθμιση Ηλεκτροφωτισμού στο Γήπεδο Λιβαδιών – Λάρνακα». (αρ. διαγ. 13/2022)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
Τίτλος:
Προσφορά έργου για «Αναβάθμιση Ηλεκτροφωτισμού στο Γήπεδο Λιβαδιών – Λάρνακα». (αρ. διαγ. 13/2022)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Δήμος Λιβαδιών προκηρύσσει διαγωνισμό για την προσφορά έργου για «Αναβάθμιση Ηλεκτροφωτισμού στο Γήπεδο Λιβαδιών – Λάρνακα»
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45212130-Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας
45316100-Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
100.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/09/2022 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
09/09/2022 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/09/2022 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/08/2022 14:20
Ημερομηνία ανάθεσης: