Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ενεργειακή Αναβάθμιση του «Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Σωτήρας»
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Σωτήρας Αμμοχώστου
Τίτλος:
Ενεργειακή Αναβάθμιση του «Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Σωτήρας»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΩΤ.006/2022
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Δήμος Σωτήρας ζητά προσφορές Ενεργειακή Αναβάθμιση του «Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Σωτήρας» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «STRATENERGY» του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
45310000-Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
45320000-Εργασίες μόνωσης
45350000-Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
408.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
05/01/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
19/12/2022 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/01/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
02/12/2022 14:22
Ημερομηνία ανάθεσης:
06/11/2023 19:10