Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Π.Υ.107(05/2023) Η προμήθεια (αγορά) διακοσίων ογδόντα (280) αρβύλων πυρόσβεσης
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τίτλος:
Π.Υ.107(05/2023) Η προμήθεια (αγορά) διακοσίων ογδόντα (280) αρβύλων πυρόσβεσης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Π.Υ.107(05/2023)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Π.Υ.107(05/2023) Η προμήθεια (αγορά) διακοσίων ογδόντα (280) αρβύλων πυρόσβεσης
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
35111200-Υλικά πυρόσβεσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
46.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
30/03/2023 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/03/2023 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/03/2023 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
02/03/2023 10:01
Ημερομηνία ανάθεσης:
03/05/2023 11:41