Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανάλυσης φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ανάλυσης φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
09/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το ΙΓΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συστήματος για την ανάλυση φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
45.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/04/2023 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/04/2023 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/04/2023 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/03/2023 11:55
Ημερομηνία ανάθεσης: