Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Δημόσια Σύμβαση για εσωτερικό και εξωτερικό καθάρισμα των τζαμιών και των εξωτερικών πάνελς αλουμινίου του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Βουλή των Αντιπροσώπων
Τίτλος:
Δημόσια Σύμβαση για εσωτερικό και εξωτερικό καθάρισμα των τζαμιών και των εξωτερικών πάνελς αλουμινίου του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Β.Α. 02/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η Βουλή των Αντιπροσώπων διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αγορά υπηρεσιών για εσωτερικό και εξωτερικό καθάρισμα των τζαμιών και των εξωτερικών πάνελς αλουμινίου του κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90911000-Υπηρεσίες καθαρισμού κατοικιών, κτιρίων και υαλοπινάκων
90911300-Υπηρεσίες καθαρισμού υαλοπινάκων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
70.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
10/05/2023 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
26/04/2023 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
10/05/2023 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/04/2023 13:18
Ημερομηνία ανάθεσης:
19/05/2023 13:27