Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Συντήρηση Συσκευών Χορήγησης ΝΟ (Nitric Oxide), για τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των Νοσηλευτηρίων του Ο.Κ.Υπ.Υ.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Συντήρηση Συσκευών Χορήγησης ΝΟ (Nitric Oxide), για τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των Νοσηλευτηρίων του Ο.Κ.Υπ.Υ.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α.Ο. 17/23
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Συντήρηση Συσκευών Χορήγησης ΝΟ (Nitric Oxide), για τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των Νοσηλευτηρίων του Ο.Κ.Υπ.Υ. Α.Ο.17/23
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
33100000-Ιατρικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
817.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
09/06/2023 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
19/05/2023 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
09/06/2023 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
05/05/2023 14:49
Ημερομηνία ανάθεσης: