Προκήρυξη Διαγωνισμού

Δεν βρέθηκε προκήρυξη

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. 11/2017 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση έτοιμου λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων για τις ανάγκες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 11/2017 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση έτοιμου λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων για τις ανάγκες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
11/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών προμήθειας, εξατομίκευσης (customisation), παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, μεταφοράς δεδομένων, δοκιμαστικής λειτουργίας πλήρους εγκατάστασης και συντήρησης/υποστήριξης για περίοδο 5 ετών από τον προμηθευτή έτοιμου λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων το οποίο συνάδει με βέλτιστες πρακτικές και ικανοποιεί τις ανάγκες του Συμβουλίου και με δικαίωμα ανανέωσης της περιόδου συντήρησης/υποστήριξης για πρόσθετη περίοδο 5 ετών. Το ζητούμενο λογισμικό περιλαμβάνει τα πιο κάτω υποσυστήματα (modules): - Σύστημα τιμολόγησης τελών και άλλων υπηρεσιών. - Σύστημα λογιστηρίου (Γενικό Καθολικό, Πάγια, Χρεώστες, Παραγγελίες αγοράς, Πιστωτές, Μισθοδοσία) - Σύστημα αποθήκης - Σύστημα συνδέσεων για διαχείριση των αιτήσεων σύνδεσης. - Εφαρμογή παρουσίασης τεμαχίων με ιδιοκτήτες και υποδομή συστήματος αποχέτευσης και ομβρίων. - Σύστημα δικαστικών υποθέσεων
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
72210000-Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
205.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/10/2017 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/10/2017 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/08/2017 12:17
Ημερομηνία ανάθεσης:
03/10/2018 11:44

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως