Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:7/2017 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του τηλεφωνικού συστήματος στην ΑνΑΔ

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου
Τίτλος:
7/2017 Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του τηλεφωνικού συστήματος στην ΑνΑΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
7/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του τηλεφωνικού συστήματος στην ΑνΑΔ
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
50334100-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ενσύρματου τηλεφωνικού εξοπλισμού
32550000-Τηλεφωνικός εξοπλισμός
32552310-Ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα
32551000-Καλώδια και εξοπλισμός τηλεφωνίας
32521000-Καλώδια τηλεπικοινωνιών
32551400-Δίκτυο τηλεφωνίας
32552100-Τηλεφωνικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
40.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
15/09/2017 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
15/09/2017 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/08/2017 09:02
Ημερομηνία ανάθεσης:
15/03/2018 10:14

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 15/03/2018 09:55:52 EL Δημοσιεύθηκε 15/03/2018 10:14:37 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 10/08/2017 08:16:03 EL Δημοσιεύθηκε 10/08/2017 09:02:50 Μη διαθέσιμο
1782 στις 18/08/2017