Προκήρυξη Διαγωνισμού

Δεν βρέθηκε προκήρυξη

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. 12/2017 για την παροχή υπηρεσιών από τρεις Βοηθούς Λογιστηρίου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 12/2017 για την παροχή υπηρεσιών από τρεις Βοηθούς Λογιστηρίου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
12/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών από τρεις Βοηθούς Λογιστηρίου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα παράτασης της διάρκειας εκτέλεσης των συμβάσεων για πρόσθετη περίοδο μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Ο διαγωνισμός στοχεύει στη σύναψη τριών (3) ξεχωριστών συμβάσεων, μία σύμβαση για κάθε Βοηθό Λογιστηρίου.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες λογιστικής, ελεγκτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής τήρησης βιβλίων
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79200000-Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες
79211100-Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
79211000-Λογιστικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
172.800
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/09/2017 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/09/2017 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
24/08/2017 09:32
Ημερομηνία ανάθεσης:
15/01/2018 11:08

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως