Προκήρυξη Διαγωνισμού

Δεν βρέθηκε προκήρυξη

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. 16/2017 για την παροχή υπηρεσιών στον κλάδο ελέγχου ποιότητας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 16/2017 για την παροχή υπηρεσιών στον κλάδο ελέγχου ποιότητας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
16/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών από ένα άτομο προς τον Κλάδο Ελέγχου Ποιότητας του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας για την κάλυψη αναγκών ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας λυμάτων του ιδιωτικού και δημόσιου αποχετευτικού συστήματος για περίοδο δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα σταδιακής παράτασης των υπηρεσιών για πρόσθετη περίοδο μέχρι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71900000-Εργαστηριακές υπηρεσίες
90714500-Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος
71330000-Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
54.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/01/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/01/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2017 13:37
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/04/2018 11:28

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως