Προκήρυξη Διαγωνισμού

Δεν βρέθηκε προκήρυξη

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ.17/2017 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.17/2017 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
17/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διενέργεια ψεκασμών, η τοποθέτηση δολωμάτων καταπολέμησης τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος και άλλες συναφείς εργασίες όπως περιγράφονται αναλυτικά στους όρους του διαγωνισμού, για περίοδο 24 μηνών(τέσσερεις ψεκαστικές περιόδους) με δυνατότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων +/-10 τοις εκατό, με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για άλλους 12 μήνες (δύο ψεκαστικές περιόδους) και αυξομείωση των ποσοτήτων +/-10 τοις εκατό, νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν με τους ίδιους όρους. Η καταπολέμηση θα γίνεται με εντομοκτόνα και δολώματα που θα προμηθεύσει το Συμβούλιο.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90922000-Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων
90923000-Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων
90924000-Υπηρεσίες απολύμανσης διά υποκαπνισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
198.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
15/01/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
15/01/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2017 14:10
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/04/2018 11:29

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως