Προκήρυξη Διαγωνισμού

Δεν βρέθηκε προκήρυξη

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ.14/2017 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελετών και επίβλεψη εργασιών κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Μείζονος Λεμεσού

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.14/2017 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελετών και επίβλεψη εργασιών κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Μείζονος Λεμεσού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
14/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Η Παροχή Υπηρεσιών για συμπληρωματικές μελέτες, ετοιμασία εγγράφων προσφορών για προκήρυξη διαγωνισμού, αξιολόγηση των προσφορών που θα ληφθούν και επίβλεψη της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Μείζονος Λεμεσού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71246000-Προσδιορισμός και καταλογογράφηση ποσοτήτων για κατασκευαστικά έργα
71248000-Επίβλεψη έργων και τεκμηρίωση
71242000-Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών
71245000-Σχέδια έγκρισης, σχέδια εργασίας και προδιαγραφές
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
71311000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για εργασίες πολιτικού μηχανικού
71311300-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για υποδομή
71320000-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71321100-Υπηρεσίες οικονομικής εκτίμησης κατασκευών
71321300-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής
71322200-Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών
71332000-Μηχανολογικές υπηρεσίες γεωτεχνικού σχεδιασμού
71520000-Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών
71521000-Υπηρεσίες επίβλεψης χώρου κατασκευών
71530000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα κατασκευών
71540000-Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευών
71541000-Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
71313000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής
71313410-Εκτίμηση επικινδυνότητας ή κινδύνου για κατασκευαστικά έργα
72224000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
594.700
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/01/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/01/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/12/2017 14:45
Ημερομηνία ανάθεσης:
27/09/2018 09:36

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως