Προκήρυξη Διαγωνισμού

Δεν βρέθηκε προκήρυξη

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ.5/2018 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή συγκεντρώσεων Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.5/2018 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή συγκεντρώσεων Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
5/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 900 τόνων ± 30 τοις εκατόν Nιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή) για περίοδο 12 μηνών, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες (νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν υπό τους ίδιους όρους της προσφοράς) για προμήθεια επιπρόσθετων 900 τόνων ± 30τοις εκατόν), με σκοπό τη διάλυση και χρήση του στο αποχετευτικό σύστημα για έλεγχο της παραγωγής και έκλυσης υδρόθειου.Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά κατά την διάρκεια του συμβολαίου, με βάση τις ανάγκες του Συμβουλίου σε ποσότητες των 24 τόνων περίπου ανά παράδοση. Η πρώτη παράδοση θα πρέπει να γίνει το αργότερο σε 30 μέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. Οι υπόλοιπες παραδόσεις θα πρέπει να γίνονται με βάση το πρόγραμμα παραγγελιών που θα ετοιμάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αποστέλλεται γραπτώς στον ανάδοχο σε μηνιαία βάση.Όλες οι ποσότητες θα πρέπει να παραδίδονται στο Λιμάνι Λεμεσού (CIF Limassol).
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24313000-Θειούχα και θειικά άλατα· νιτρικά, φωσφορικά και ανθρακικά άλατα
24313400-Νιτρικά άλατα
14300000-Χημικά και ορυκτά λιπάσματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
982.800
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
19/03/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
19/03/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
14/02/2018 13:49
Ημερομηνία ανάθεσης:
10/08/2018 08:48

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως