Προκήρυξη Διαγωνισμού

Δεν βρέθηκε προκήρυξη

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. 7/2018 για την παροχή γραμματειακών υπηρεσιών από δύο γραμματείς για κάλυψη έκτακτων αναγκών διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 7/2018 για την παροχή γραμματειακών υπηρεσιών από δύο γραμματείς για κάλυψη έκτακτων αναγκών διοικητικής υποστήριξης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
8/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή γραμματειακών/διοικητικών υπηρεσιών από δύο (2) γραμματείς για κάλυψη των αναγκών του Συμβουλίου για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με δικαίωμα επέκτασης της Σύμβασης για επιπρόσθετη περίοδο μέχρι και δεκαοκτώ (18) μήνες.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες μεταφοράς
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79550000-Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ
79551000-Υπηρεσίες δακτυλογράφησης
79552000-Υπηρεσίες επεξεργασίας κειμένων
79621000-Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού γραφείου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/03/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/03/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/02/2018 15:17
Ημερομηνία ανάθεσης:
17/05/2018 14:46

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως