Προκήρυξη Διαγωνισμού

Δεν βρέθηκε προκήρυξη

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. 14/2018 για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χρεωστών του ΣΑΛΑ και την παροχή βοήθειας για εξόφληση των οφειλων τους προς το Συμβούλιο

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 14/2018 για την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χρεωστών του ΣΑΛΑ και την παροχή βοήθειας για εξόφληση των οφειλων τους προς το Συμβούλιο
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
14/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χρεωστών του Συμβουλίου και η παροχή βοήθειας για εξόφληση των οφειλών τους προς το Συμβούλιο για περίοδο έξι (6) μηνών και με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για πρόσθετη περίοδο έξι (6) μηνών.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79940000-Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
30.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/05/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/05/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/04/2018 15:29
Ημερομηνία ανάθεσης:
19/10/2018 12:38

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως