Προκήρυξη Διαγωνισμού

Δεν βρέθηκε προκήρυξη

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ.17/2018 για ασφαλιστικές καλύψεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.17/2018 για ασφαλιστικές καλύψεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
17/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας ζητά προσφορές για τις εξής κατηγορίες Ασφάλισης: Ι: Ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων, Κατηγορία ΙΙ: Ασφαλίσεις ευθύνης, Κατηγορία ΙΙΙ: Ειδικές Ασφαλίσεις ευθύνης, Κατηγορία IV: Ασφαλίσεις μηχανοκίνητων οχημάτων, Κατηγορία V: Ασφαλίσεις χρημάτων και εγγύησης πίστης, Κατηγορία VI: Ασφαλίσεις προσωπικού. Για να θεωρούνται έγκυρες οι προσφορές οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν προσφορά για όλους τους τύπους ασφάλισης κάτω από κάθε κατηγορία Ασφάλισης, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ-Όροι Εντολής-Τεχνικές Προδιαγραφές.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Οικονομικές Υπηρεσίες: (a) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, (b) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
66510000-Υπηρεσίες ασφάλισης
66515100-Ασφάλεια πυρός
66516400-Γενική ασφάλεια αστικής ευθύνης
66515200-Υπηρεσίες ασφάλισης περιουσίας
66516000-Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης
66514110-Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων
66515411-Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι χρηματικής απώλειας
66511000-Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής
66515000-Ασφάλεια ζημίας ή απώλειας
66512100-Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχημάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
669.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/09/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/09/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
6
Όνομα τμήματος(1)
Κατηγορία Ι - Ασφαλίσεις Περιουσιακών Στοιχείων
Όνομα τμήματος(2)
Κατηγορία ΙΙ - Ασφαλίσεις Ευθύνης
Όνομα τμήματος(3)
Κατηγορία ΙΙΙ - Ειδικές Ασφαλίσεις Ευθύνης
Όνομα τμήματος(4)
Κατηγορία ΙV - Ασφαλίσεις μηχανοκίνητων οχημάτων
Όνομα τμήματος(5)
Κατηγορία V - Ασφαλίσεις χρημάτων και εγγύηση πίστης
Όνομα τμήματος(6)
Κατηγορία VI - Ασφαλίσεις Προσωπικού
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
6
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
01/08/2018 15:23
Ημερομηνία ανάθεσης:
28/01/2019 10:10

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως