Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:446/2018 - Παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
446/2018 - Παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
446/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού, για στελέχωση της ομάδας επίβλεψης έργων ΑΠΕ με ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71311100-Υπηρεσίες υποστήριξης για έργα πολιτικού μηχανικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
19/12/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
19/12/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/11/2018 14:00
Ημερομηνία ανάθεσης:
16/04/2019 09:07

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 16/04/2019 09:07:27 EL Δημοσιεύθηκε 16/04/2019 09:07:35 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη Διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 30/11/2018 13:57:53 EL Δημοσιεύθηκε 30/11/2018 14:00:29 Μη διαθέσιμο
2794 στις 07/12/2018