Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη και Υπηρεσίες στο πλαίσιο του παραδοτέου Συντονισμός και Διαχείριση της πράξης Re-CULT και Σχέδιο Ποιότητας καιΤελική Αξιολόγηση της Πράξης/Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υφυπουργείο Τουρισμού
Τίτλος:
Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη και Υπηρεσίες στο πλαίσιο του παραδοτέου Συντονισμός και Διαχείριση της πράξης Re-CULT και Σχέδιο Ποιότητας καιΤελική Αξιολόγηση της Πράξης/Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη και Υπηρεσίες στο πλαίσιο του παραδοτέου Συντονισμός και Διαχείριση της πράξης Re-CULT (Π1.1.3) και Σχέδιο Ποιότητας και Τελική Αξιολόγηση της Πράξης / Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης (Π1.1.4)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
72224000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79420000-Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση
79421000-Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/03/2019 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/03/2019 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
19/02/2019 14:45
Ημερομηνία ανάθεσης:
02/05/2019 12:55

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 02/05/2019 12:53:29 EL Δημοσιεύθηκε 02/05/2019 12:55:14 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Διορθωτική Προκήρυξη 22/02/2019 11:23:25 EL Δημοσιεύθηκε 22/02/2019 13:35:51 Μη διαθέσιμο
388 στις 01/03/2019
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 19/02/2019 13:51:07 EL Δημοσιεύθηκε 19/02/2019 14:45:01 Μη διαθέσιμο
351 στις 22/02/2019