Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:398/2019 - Consultancy Services for the Optimum Resource Utilisation for Generation Development/Expansion - Stage A - Request for Participation

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
398/2019 - Consultancy Services for the Optimum Resource Utilisation for Generation Development/Expansion - Stage A - Request for Participation
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Consultancy Services for the Optimum Resource Utilisation for Generation Development/Expansion Stage A - Request for Participation
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Κλειστή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
71314000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την ενέργεια και συναφείς υπηρεσίες
72224000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79400000-Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79410000-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
90711400-Υπηρεσίες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (EIA), εκτός της αξιολόγησης που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
05/02/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
06/03/2020 00:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/02/2020 00:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
22/07/2020 14:11
Ημερομηνία ανάθεσης:
30/03/2021 16:52

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 30/03/2021 16:52:16 EN Δημοσιεύθηκε 30/03/2021 16:52:29 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 19/12/2019 11:17:37 EN Δημοσιεύθηκε 19/12/2019 11:54:46 OJS URL 2900 στις 27/12/2019