Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Παροχή Υπηρεσιών για μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος εφοδιασμένο με σύστημα πιέσεως και αναρρόφησης

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών για μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος εφοδιασμένο με σύστημα πιέσεως και αναρρόφησης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΣΑΛ 6/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος εφοδιασμένο με σύστημα πιέσεως και αναρρόφησης για 2 (δύο) + 1 (ένα) χρόνια.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90000000-Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90400000-Υπηρεσίες αποχέτευσης
90410000-Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων
90430000-Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων
90491000-Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων
90500000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
120.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
24/03/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
24/03/2020 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/03/2020 09:54
Ημερομηνία ανάθεσης:
04/06/2020 09:57

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Διορθωτική Προκήρυξη 19/08/2020 12:20:05 EL Δημοσιεύθηκε 19/08/2020 12:20:19 Μη διαθέσιμο
1763 στις 28/08/2020
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 04/06/2020 09:53:59 EL Δημοσιεύθηκε 04/06/2020 09:57:34 Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης 03/03/2020 13:16:42 EL Δημοσιεύθηκε 04/03/2020 09:54:37 Μη διαθέσιμο
456 στις 13/03/2020