Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:Διαγωνισμός αρ. 7/2020 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή, συγκέντρωση Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 7/2020 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή, συγκέντρωση Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
7/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια 900 τόνων ± 30 τοις εκατόν Nιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή, συγκέντρωση Νιτρικών ΝΟ3 = 60 τοις εκατόν κ.β.) για περίοδο 12 μηνών, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες (νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν υπό τους ίδιους όρους της προσφοράς) για προμήθεια επιπρόσθετων 900 τόνων ± 30 τοις εκατόν, με σκοπό τη διάλυση και χρήση του στο αποχετευτικό σύστημα για έλεγχο της παραγωγής και έκλυσης υδρόθειου. Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά κατά την διάρκεια του συμβολαίου, με βάση τις ανάγκες του Συμβουλίου σε ποσότητες των 24 τόνων περίπου ανά παράδοση. Η πρώτη παράδοση θα πρέπει να γίνει το αργότερο σε 30 μέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. Οι υπόλοιπες παραδόσεις θα πρέπει να γίνονται με βάση το πρόγραμμα παραγγελιών που θα ετοιμάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αποστέλλεται γραπτώς στον Aνάδοχο σε μηνιαία βάση. Όλες οι ποσότητες θα πρέπει να παραδίδονται στο Λιμάνι Λεμεσού (CIF Limassol).
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
24313000-Θειούχα και θειικά άλατα· νιτρικά, φωσφορικά και ανθρακικά άλατα
24313400-Νιτρικά άλατα
14300000-Χημικά και ορυκτά λιπάσματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
889.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
18/05/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
18/05/2020 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/04/2020 10:47
Ημερομηνία ανάθεσης:
24/08/2020 14:13

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 24/08/2020 13:44:04 EL Δημοσιεύθηκε 24/08/2020 14:13:28 OJS URL Μη διαθέσιμο
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης 15/04/2020 10:27:55 EL Δημοσιεύθηκε 15/04/2020 10:47:03 OJS URL 748 στις 24/04/2020