Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:136/2020 - Advanced Metering Infrastructure Rollout (Supply of PLC Smart Meters, LTE Smart Meters, Ancillary Equipment, HES Software and Integration with MDMS, programming of Smart Meters and Data Con

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
136/2020 - Advanced Metering Infrastructure Rollout (Supply of PLC Smart Meters, LTE Smart Meters, Ancillary Equipment, HES Software and Integration with MDMS, programming of Smart Meters and Data Con
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
136/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Advanced Metering Infrastructure Rollout (Supply of PLC Smart Meters, LTE Smart Meters, Ancillary Equipment, HES Software and Integration with MDMS, programming of Smart Meters and Data Concentrators, testing, training and maintenance services)
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38554000-Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/11/2021 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/11/2021 00:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
15/07/2021 14:09
Ημερομηνία ανάθεσης:

Προκηρύξεις

Sort ascending Sort descending
Τύπος:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία υποβολής:
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα:
Sort ascending Sort descending
Κατάσταση:
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία δημοσίευσης:
OJS URL Εφ. Κυβερνήσεως
Διορθωτική Προκήρυξη 03/11/2021 13:05:13 EN Δημοσιεύθηκε 03/11/2021 13:06:20 OJS URL 2698 στις 12/11/2021
Διορθωτική Προκήρυξη 05/10/2021 11:18:44 EN Δημοσιεύθηκε 05/10/2021 11:18:55 Μη διαθέσιμο
2420 στις 08/10/2021
Διορθωτική Προκήρυξη 19/08/2021 10:37:01 EN Δημοσιεύθηκε 19/08/2021 10:37:09 OJS URL 2050 στις 27/08/2021
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης για Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 15/07/2021 10:44:34 EN Δημοσιεύθηκε 15/07/2021 14:09:36 OJS URL 1770 στις 23/07/2021